مجسمه

گاهی مجسمه هایم (الهه آب) را در محیط رودخانه ها چیدمان می کنم. آب به همه ی مخلوقات و موجودات جهان جان می بخشد. در ایران باستان این باور وجود داشت که الهه ی آب «آناهیتا» همه ی آب های روی زمین و شیر مادران را تطهیر می کند. پی بردن این نکته اهمیت دارد که با توجه به پیشینه این آثار، مفهوم مورد نظرم آثارم در زمان حال، در بستری متفاوت ارائه می دهم که توجیهات و دستاوردهای گوناگونی را دارا می باشد.

مطالب مرتبط با مجسمه های احمد نادعلیان

بازدیدها: 142