گفتگو ها با احمد نادعلیان در مطبوعات ایران

خبرنگاران ایرانی بسیاری کارهای نادعلیان را گزارش و بسیاری از آنها برای حطبوعات گفتگوی اختصاصی ترتیب داده اند. دلیل گفتگو  ها کمیت حضور نادعلیان در حوزه بین المللی یوده است و کارهای او مورد توجه انواع مختلف رسانه بوده اند. کارهای نادعلیان بیشتر قائم به رسانه هستند. در اینجا قستمتهایی از این گفتگو ها که […]