طراحی های طنز احمد نادعلیان

طراحی طنز احمد نادعلیان در فرانسه

کارهای اولیه احمد نادعلیان در مدرسه اغلب طراحی های طنز آمیز بودند. در سال  1373 مجموعه طرح های طنز او در دانشگاه مرکزی انگلستان منتشر شدند.

نقاشی های احمد نادعلیان

در تمامی سالهایی که احمد نادعلیان فعالیت داشته است همواره نقاشی می کرده است.  در طول زمان نقاشی ها از شیوه واقع گرایانه سنتی، بعد نمادین و در دوره هتر محیطی با عناصر طبیعی و در نهایت در تعامل با افراد ناشناخته انجام شده است.      

طراحی های احمد نادعلیان

در سال های اول دانشجویی احمد نادعلیان در سفر به مناطق مختلف ایران طراحی های اتجام.  در یک دوره طولانی هم در بیمارستان از مجروحین جنگ طراح می کرد.  در سال های پایانی دانشجویی نیز در ارتباط با جنگ کار کرد.  بسیاری از طرح های نادعلیان در دو کتاب منتشر شدند.