کارهای ماسه چاپ و طراحی با خاک سرخ احمد نادعلیان در کارگاه هنر محیطی بندرعباس و هرمز- 13 و 15 دیماه 1385

استفاده از متن و عکسهای نادعلیان در سایت های دیگر ممنوع است.

در زمان برگزاری کارگاه هنر محیطی در بسیاری از موارد با پیشنهاد یک بستر یا ماده جمع را به مشارکت دعوت کردم. در کنار آن گاهی سعی می کردم با چاپ مهر استوانه ای و خاک سرخ جزیره هرمز، تجربیات جدیدی در حوزه هنر محیطی و هنر بدن را به صورت شخصی دنبال کنم.  عصر روز 13 دیماه 1385 در همان محل سنگ مرغان با مهر استوانه ای بر روی ماسه ها کار چاپ انجام می دادم. 

چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای، احمد نادعلیان، جزیره هرمز- سنگ مرغان، عصر روز 13 دیماه 1385
چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای، احمد نادعلیان، جزیره هرمز- سنگ مرغان، عصر روز 13 دیماه 1385
چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای و رد پای احمد نادعلیان، جزیره هرمز- سنگ مرغان، عصر روز 13 دیماه 1385
چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای و رد پای احمد نادعلیان، جزیره هرمز- سنگ مرغان، عصر روز 13 دیماه 1385

زمانیکه در طیبعت کار می کنیم همه کارها از ابتدا قابل پیش بینی نیست. باید اتفاقات را مدیریت کرد. از اینکه در کنار چاپ ماهی ها رد پای خودم را می دیدم هیجان زده بودم.

چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای، احمد نادعلیان، جزیره هرمز- سنگ مرغان، عصر روز 13 دیماه 1385

چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای، احمد نادعلیان، جزیره هرمز- سنگ مرغان، عصر روز 13 دیماه 1385

 چاپ روی ماسه با استفاده از مهر استوانه ای ام را در صبح روز 15 دیماه در ساحل بندر عباس ادامه دادم.  نقشهایی را در یک مسیر طولانی ایجاد کردم. در زمان انجام این کار تنها بودم . محل اسکان من در ساختمان اداره ارشاد بود. از آنجا صبح زود پیاده آمدم و در کنار ساحل کار کردم. 

چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای، احمد نادعلیان، بندر عباس، صبح روز 15 دیماه 1385
چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای، احمد نادعلیان، بندر عباس، صبح روز 15 دیماه 1385

و در پایان مهر استوانه ای خود را که دارای نقش ماهی بود در ساحل دریا رها کردم تا شاید نصیب یک صیاد شود!  چیزی جز یک گنج آشکار نبود.

در کنار ساحل  متوجه شدم که صیادی دمپایی خود را در کنار یک سنگ زیر ماسه ها پنهان کرد.  زمانیکه صیاد به داخل رفت من ماسه ها را کنار زدم و دمپایی را دیدم- از آن عکس گرفتم و دوباره آن را پنهان کردم. این عمل برای من یادآور گنجهای پنهان بود که سنگ هایم را در طبیعت پنهان می کردم.

 دمپایی پنهان شده یک صیاد در ماسه ها، بندر عباس، صبح روز 15 دیماه 1385
دمپایی پنهان شده یک صیاد در ماسه ها، بندر عباس، صبح روز 15 دیماه 1385
چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای و رد کفش ها عابران، احمد نادعلیان، بندر عباس، صبح روز 15 دیماه 1385
چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای و رد کفش ها عابران، احمد نادعلیان، بندر عباس، صبح روز 15 دیماه 1385

همیشه هر اتفاقی در طبیعت می تواند من را به شکل گیری مفهوم جدیدی دعوت کند. با دیدن این وضعیت رد کفش ها، به تمثیلی از مداخله انسان در طبیعت تبدیل شدند. 

زدوده شدن چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای و رد کفش ها عابران پس از بالا آمدن آب، بندر عباس، صبح روز 15 دیماه 1385
زدوده شدن چاپ نقش ماهی با مهر استوانه ای و رد کفش ها عابران پس از بالا آمدن آب، بندر عباس، صبح روز 15 دیماه 1385

بالا آمدن آب و زدوده شدن نقش های ماهی ها من و رد پای انسان نیز می توانست به چرخه تجدید پذیری طبیعت اشاره داشته باشد. 

بر خلاف کار با خاک های رنگی که در بلند مدت نتیجه بد زیست محیطی به همراه داشت کار چاپ بر روی ماسه سازگار ترین نوع آن بود. اگرچه نباید فراموش کرد دیده شدن جزیره و اهمیت یافتن آن مدیون به کارگیری خاک های رنگی در آثار هنری بوده است.

در روز 14 دیماه بعد از ظهر کارگاه به صورت رسمی به پایان رسیده بود. پیش بینی کرده بودم که  زمانیکه کارگاه تمام شد برای دو روز در منطقه بمانم. به هنرمندان پیشنهاد دادم که کارگاه ادامه پیدا کند و هنرمندان شرکت کننده هم استقبال کردند. چون در عمل به دلیل صمیمیتی که ایجاد شده بود بسیاری از آنها دوست داشتند بیشتر من را ببینند. در ساحل “مغ ناخا” بندر عباس  دستها و چهره ای هنرمندان و چند مخاطب داوطلب را نقاشی کردم. 

 ساحل "مغ ناخا" بندر عباس نقاشی با خاک سرخ بر روی دستها و چهره ای یکی از دختران شرکت کننده در کارگاه و همچنین نقاشی سنگهای کنار ساحل با خاک سرخ
ساحل “مغ ناخا” بندر عباس نقاشی با خاک سرخ بر روی دستها و چهره ای یکی از دختران شرکت کننده در کارگاه و همچنین نقاشی سنگهای کنار ساحل با خاک سرخ
 ساحل "مغ ناخا" بندر عباس نقاشی با خاک سرخ بر روی دستها و چهره ای یکی از دختران شرکت کننده در کارگاه
ساحل “مغ ناخا” بندر عباس نقاشی با خاک سرخ بر روی دستها و چهره ای یکی از دختران شرکت کننده در کارگاه
ساحل "مغ ناخا" بندر عباس نقاشی با خاک سرخ بر روی سنگهای کنار ساحل
ساحل “مغ ناخا” بندر عباس نقاشی با خاک سرخ بر روی سنگهای کنار ساحل

همچنین با استفاده از خاک هرمز رنگ سنگهای مجاور خزه های سبز تقویت شدند.

هنرمندان شرکت کننده در کارگاه در ساحل "مغ ناخا" بندر عباس زمانیکه نقاشی با خاک سرخ بر روی چهره ها و سنگهای کنار ساحل انجام شد
هنرمندان شرکت کننده در کارگاه در ساحل “مغ ناخا” بندر عباس زمانیکه نقاشی با خاک سرخ بر روی چهره ها و سنگهای کنار ساحل انجام شد
نقاشی با خاک سرخ بر روی دستها و چهره ای یکی از دختران شرکت کننده منتشز شده در روی جلد خبرنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان منتشر شده در مهر ماه 1386
نقاشی با خاک سرخ بر روی دستها و چهره ای یکی از دختران شرکت کننده منتشر شده در روی جلد خبرنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان منتشر شده در مهر ماه 1386

حنایی که امروزه در داخل قیف قرار می گیرد اغلب ترکیب مواد شیمیایی دارد. این تجربه برای کارمندانی که سفر می کنند و نمی خواهند نقش بر دستشان بماند می تواند جایگزین باشد. تجربه نشان داده است که حساسیت پوستی ایجاد نخواهد کرد.  در جزیره هرمز این عمل بین گردشگران تبدیل به امر رایج شده است.

نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز، بر روی دستها و چهره ای یکی از دختران شرکت کننده، در ساحل "مغ ناخا" بندر عباس
نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز، بر روی دستها و چهره ای یکی از دختران شرکت کننده، در ساحل “مغ ناخا” بندر عباس

این عکس در ساحل بندر عباس به عنوان یک تصویر شاخص برای گزارش کارگاه مجسمه شنی و صخره ای در خبرنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان منتشر شده است. 

نقاشی با خاک سرخ بر روی دستها و چهره ای یکی از دختران شرکت کننده منتشر شده در خبرنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان مهر ماه 1386
نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز، بر روی دستهای یکی از دختران شرکت کننده، در ساحل "مغ ناخا" بندر عباس
نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز، بر روی دستهای یکی از دختران شرکت کننده، در ساحل “مغ ناخا” بندر عباس
نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز، بر روی دست یکی از دختران شرکت کننده، در ساحل "مغ ناخا" بندر عباس
نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز، بر روی دست یکی از دختران شرکت کننده، در ساحل “مغ ناخا” بندر عباس
نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز، بر روی چهره ای یکی از آقایان شرکت کننده در کارگاه، ساحل "مغ ناخا" بندر عباس
نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز، بر روی چهره ای یکی از آقایان شرکت کننده در کارگاه، ساحل “مغ ناخا” بندر عباس

رویکرد من در به کارگیری خاک سرخ الزاما متمایل به افراد با پوشش های سنتی نبود. بلکه برای جوان های امروزی هم پیشنهاد داشتم. 

روز پانردهم دیماه به جزیره شیخ اندر آبی رفتیم. گزارش آن را جداگانه خواهم نوشت.

ادامه دارد

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *