شروع نقاشی های دیواری در کوچه های هرمز

نقاشی های دیواری در کوچه های هرمز از سال 1388 شروع شد. آنها کارکرد مفهومی ، مکان ویژه و دیوارنویسی غیر تبلیغاتی داشتند. بر اساس شواهد تا آن زمان چند نوع دیوارنگاری در جزیره هرمز وجود  داشت. تا آن زمان تصاویر شخصیت های سیاسی را در حد محدود در خیابان اصلی به صورت گرافیکی اجرا شده بودند.  در کوچه هایی که بافت حاشیه نشینی داشت خط نوشته های عامیانه وجود داشت.

همزمان با جشنواره هنر محیطی سال 1388 هنرمندان مسیر کوچه هایی که از بازار قدیم به هنرمندسرا منتهی می شود را نقاشی کردند. نقاشی ها با استفاده از خاکهای رنگی جزیره هرمز انجام شدند. یکی از دلایل انجام نقاشی ها این بود که به دلیل ساختار پیچ در پیچ و بسیار غیر منظم کوچه ها در جزیره هرمز هنرمندان مسیر محل اسکان را گم می کردند. نقاشی ها در کنار عملکرد تزئینی و شاعران نشانه های راهنمایی بود که محل پیاده شدن از ماشین را به هنرمند سرا متصل می کرد.

 

دانشجویان هنر در حال نقاشی دیواری کوچه های مقابل هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دانشجویان هنر در حال نقاشی دیواری کوچه های مقابل هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز

 

هنرمند آلمانی در حال نوشتن یک متن آلمانی در مقابل هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
هنرمند آلمانی در حال نوشتن یک متن آلمانی در مقابل هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز

 

هنرمند آلمانی در مقابل هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز نوشت "تو هرگز از کاری که کرده ای پشیمان نخواهی شد. از کارهایی که نکرده ای پشیمان می شوی"
هنرمند آلمانی در مقابل هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز نوشت “تو هرگز از کاری که کرده ای پشیمان نخواهی شد. از کارهایی که نکرده ای پشیمان می شوی”
هنرمندان در حال دیوار نویسی و نقاشی دیواری کوچه های مقابل منبر مقابل حسینیه در جزیره هرمز. اینجا نزدیک ترین جایی بود که وسیله نقلیه توقف می کرد.
هنرمندان (حمید نورآبادی و حمیدن خندان) در حال دیوار نویسی و نقاشی دیواری کوچه های مقابل منبر مقابل حسینیه در جزیره هرمز. اینجا نزدیک ترین جایی بود که وسیله نقلیه توقف می کرد.
ابتدا نام هنرمند سا خلیج فارس تعیین شده بود. اما بعد ها برای نداشتن مجوز به این نام از همان مرکز پردیس استفاده شد. در دانشگاه دانشجویان استادان را با پیشوند دکتر نام می برند. به همین دلیل بیشتر از مردم سئوال می کردند که خانه دکتر از کدوم وره؟ این وشته با علائم راهنما به دفعات در مسیر نوشته شده بود.
ابتدا نام هنرمند سرا خلیج فارس تعیین شده بود. اما بعد ها برای نداشتن مجوز به این نام از همان مرکز پردیس استفاده شد. در دانشگاه دانشجویان استادان را با پیشوند دکتر نام می برند. به همین دلیل بیشتر از مردم سوال می کردند که خانه دکتر از کدوم وره؟ این نوشته با علائم راهنما به دفعات در مسیر نوشته شده بود.
حمید خندان در حال نقاشی دیواری کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
حمید خندان در حال نقاشی دیواری کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
نقاشی دیواری و دیوار نویسی بر دیوار کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
نقاشی دیواری و دیوار نویسی کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
نقاشی دیواری و دیوار نویسی بر دیوار کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
نقاشی دیواری و دیوار نویسی کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
حمید خندان در حال نقاشی دیواری کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
کودکان هرمزی در کنار نقاشی های دیواری مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
کودکان هرمزی در کنار نقاشی های دیواری مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
کودکان هرمزی در کنار نقاشی های دیواری مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
کودکان هرمزی در کنار نقاشی های دیواری مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی عامیانه که از قبل وجود داشت و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی عامیانه که از قبل وجود داشت و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی و نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
دیوار نویسی در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز، خونه دکتر کدوم وره؟
دیوار نویسی در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز، خونه دکتر کدوم وره؟
نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
نقاشی دیواری در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
نقاشی دیواری ملهم از سفالینه های پیشا تاریخ و یک بز در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
نقاشی دیواری ملهم از سفالینه های پیشا تاریخ و یک بز در کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
میترا سلطانی در حال نقاشی دیواری کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز
میترا سلطانی در حال نقاشی دیواری کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز، از اولین رویداد های هنر در جزیره هرمز کودکان علاقه داشتند که مشارکت کنند.
طراحی کودکان در گنار نقاشی دیواری ، از اولین رویداد های هنر در جزیره هرمز کودکان علاقه داشتند که مشارکت کنند. 
طراحی کودکان در گنار نقاشی دیواری ، از اولین رویداد های هنر در جزیره هرمز کودکان علاقه داشتند که مشارکت کنند.
کودک هرمزی در کنار طراحی با ذغال ، از اولین رویداد های هنر در جزیره هرمز کودکان علاقه داشتند که مشارکت کنند. 
کودک هرمزی در کنار طراحی با ذغال ، از اولین رویداد های هنر در جزیره هرمز کودکان علاقه داشتند که مشارکت کنند.
کودک هرمزی در حال انجام نقاشی بر دیوار در سال 1388 ، کوچه های مسیر هنرمند سرا و موزه فعلی دکتر نادعلیان در جزیره هرمز،

 

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *