نگارخانه و مرکز هنر پردیس در پلور

نگارخانه هنر پردیس پلور از سال 1382 پس از اخذ مجوز از مرکز هنرهای تجسمی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. همه ساله در اواخر بهار و تابستان فعالیت دارد.  تا چند سال قبل بیشتر جشنواره ها و کارگاه های هنر زیست محیطی برگزار می کرد. ضمن هماهنگی مستمر با مدیران مرکز هنر های تجسمی […]