Female death and male murder: Art works by Ahmad Nadalian

مردان همه در زهدان زن با این کهکشان آشنا شدند و زمانی که به دنیا آمدنداز شیر مادران سیراب شدند. رسم روزگار این بود. مردان خود در رسم شکنی آزادند.  نیستی زنان را مردان مجارز می دانند. زن از ابتدای تاریخ زخم خورده و بازنده بود و هنوز هم بازنده است زخم جان او را می ستاند. مفهوم پاکی، پاکدامن بودن و باکره بودن رسم دیرینه و ارث زنان است. در زمانه ما چگونه معنی پیدا می نماید؟ حالا در زمانه ای زندگی می کنم‌ که مناسبات اجتماعی تغییر کرده است.‌ تبیین خطا و گناه دشوار است. طعم قانون تلخ به نظر می رسد. آیا بین عرف ما و شرایط اجتماعی جدید سازگاری وجود دارد؟

حالا مردان داس به دست خود مجازات می کنند.

کودکی دختران چیست و کودک کیست؟

آیا دختر کودک می تواند عاشق شود؟

آیا مرد می تواند عاشق دختر کودک شود؟

آیا پدر مالک دختر و همسر است؟

خطای کودک چیست و چگونه باید مجازات شود؟

آیا یک مرد مددکار اجتماعی است،؟ پدری که جرم کرده است چگونه باید مجازات شود؟ … این داستان تلخ ادامه خواهد داشت.

مرگ زنانه و قتل مردانه
مرگ زنانه و قتل مردانه

سال های زیادی است که الهه های زخمی در نقش برجسته ها، مجسمه ها و نفاشی های من‌ حضور دارند. تمثیلی از زخم اسطوره ی طبیعت و زنان زخم دیده.‌

 

مرگ زنانه و قتل مردانه
مرگ زنانه و قتل مردانه

داس های مردانه
داس های مردانه

سالهای زیادی چاقو، شمشیر، داس های مردانه آهنی طراحی کردم و لبه آنها را بر روی سیما و گلوی زنان تیز مردم. 

 

 

چاقوی مردانه
چاقوی مردانه

 

مرگ زنانه و قتل مردانه
مرگ زنانه و قتل مردانه

 

 

تیز کردن شمشیر بر روی سیما و گلوی زنان و اجرای موسیقی
تیز کردن شمشیر بر روی سیما و گلوی زنان و اجرای موسیقی

 

تیز کردن شمشیر و اجرای موسیقی
تیز کردن شمشیر و اجرای موسیقی

 

شمشیر تیز شده را به همسرم دادم
شمشیر تیز شده را به همسرم دادم

 

Hits: 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *